ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS PUKUTIS.COM PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame

nustatomos Pirkėjo ir pukutis.com (toliau Pardavėjas) tarpusavio teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už

jas sąlygos, taip pat prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, nurodoma šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu –

pardavimu elektroninėje parduotuvėje pukutis.com  (toliau Parduotuvėje) susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto apie tai neinformavęs bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles,

atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir kitas nuostatas. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus

pirkėjas bus informuojamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant Parduotuvėje - taikomos Taisyklės,

galiojančios užsakymo metu.

1.3. Elektroninėje parduotuvėje pukutis.com  gali:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys  (t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) bei

juridiniai asmenys;

1.3.2. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs

perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs savo prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų

pagal šią Sutartį įvykdymo.

1.5. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo Sutartys yra registruojamos ir saugomos Parduotuvės

duomenų bazėje.

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje pukutis.com  gali ir registruoti, ir neregistruoti vartotojai.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą,

telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą prašomą informaciją, reikalingą sklandžiam užsakymo įvykdymui.

2.3 Asmeninę informaciją perkant prekes pukutis.com  prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. pukutis.com 

įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina

partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais

atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų

numatytais atvejais ir tvarka.

2.4 Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo

Parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

Tuo pačiu Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami

informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5 Apmokėjimas už prekes vyksta elektroninės bankininkystės būdu.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės

aktais.

3.2 Pirkėjas pukutis.com  svetainėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją - pirkėjas privalo užpildyti registracijos

formą.

3.3 Pirkėjas privalo registracijos formoje ar nesiregistruodamas ir vykdydamas pirkimą pateikti teisingą, tikslią ir išsamią

informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos ar pirkimo formoje. Taip pat pirkėjas

įsipareigoja (jei yra registruotas vartotojas) šią informaciją, jei ji pasikeičia - atnaujinti.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu

(elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika)

dienų nuo prekės (-ių) pristatymo dienos.

3.5. Taisyklių 3.4. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tokiu atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš

esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.6  Pirkėjas, sutikęs su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis (tai taikoma ir registruotiems, ir neregistruotiems

vartotojams) bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų..

3.7 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.8 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas prarado prisijungimo

prie elektroninės parduotuvės pukutis.com  duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu

laišku, telefoniniu skambučiu. Šiam tikslui Pirkėjas gali naudoti visas skiltyje Kontaktai nurodytas susisiekimo su

Pardavėju galimybes.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai:

4.1 Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją – Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą/pirkimą

ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.

4.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas

turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ir/ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve,  panaikinti Pirkėjo

registraciją bei kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl Pirkėjo įvykdytų pažeidimų ar piktybinių veiksmų.

4.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes

per 24 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl užsakymo gavimo.

4.4 Pardavėjas įsipareigoja gerbti bei saugoti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą

Parduotuvės registracijos ar pirkimo formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

4.5 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė

klaidingą informaciją/adresą – Pardavėjas neatsako už šį duomenų neatitikimą.

4.6 Pardavėjas turi teisę dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką arba

kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę,

Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis

apmokėjimas už prekes.

4.7 Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas ar specialius išpardavimus elektroninėje parduotuvėje esančioms

prekėms/paslaugoms. Taip pat turi teisę pasitelkti įvairias rinkodaros priemones siekiant viešinti ar pagerinti parduodamų

prekių matomumą ir pan.

4.8 Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be atskiro įspėjimo pakeisti prekių ar prekių akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

Tokiu būdu išlieka prekių pirkimo – pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai.

4.9 Pardavėjas turi teisę be atskiro kliento įspėjimo į elektroninę parduotuvę pukutis.com ir socialinius tinklus Facebook

Pukutis bei Instagram pukutis.pukutis kelti pagamintus gaminius, jeigu pirkėjas neįspėjo, kad gaminį kelti į internetinę

erdvę draudžia. Išskyrus atvejus, kai gaminys su asmenų veidais.

 

5. Prekių pristatymas

5.1 Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo adresą,

pašto kodą, paštomato adresą, telefono numerį.

5.2 Pirkėjas užsakymo metu patvirtina, kad prekę (-es) priims pats nurodytu konkrečiu adresu. Tokiu atveju, jei Pirkėjas

negali atsiimti prekių pats pirkimo metu nurodytu adresu, jis neturi teisės reikšti nepasitenkinimą bei priekaištus Pardavėjui

dėl prekių pristatymo ne pirkimo metu nurodytam asmeniui.

5.3 Prekės bus pristatomos pasirinktu pristatymo būdu. Pristatymas visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių neriją) už papildomą

mokestį, kuris bus suformuotas prie užsakymo sumos.

5.4 Jei pageidaujama prekė yra sandėlyje, Pardavėjas įsipareigoja ją pristatyti per 3-4 darbo dienas nuo užsakymo

pateikimo (nebent prie konkrečios prekės nurodomas kitas pristatymo terminas). Šis punktas nėra taikomas, jei užsakymo

per nurodyta terminą neįmanoma įvykdyti dėl Force majeure aplinkybių arba jeigu užsakymas pagal individual užsakymą

(personalizuotas).

5.5 Jei pageidaujama prekė yra sandėlyje, tačiau prekių pristatymas pageidaujamas į užsienio šalis, užsakymas gali būti

įvykdytas per 10-15 dienų.

5.6 Visais atvejais pristatymo terminas pagal indivudualius užsakymus - derinamas atskirai.

5.7 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui

nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.8 Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sugadintoje arba kitaip pažeistoje pakuotėje,

tai pat jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės.

5.9 Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo siuntą nufotografuoti ir nuotrauką

pateikti Pardavėjui elektroniniu paštu. Pirkėjas gavęs pažeistą gaminį, nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) turi

elektroniniu paštu Pardavėjui pateikti pažeisto gaminio nuotraukas.

6. Prekių/paslaugų kaina bei atsiskaitymo būdai

6.1 Apmokėjimas elektroninėje parduotuvėje pukutis.com vykdomas internetu naudojantis elektronine bankininkyste.

6.2 Vykdant apmokėjimą naudojantis elektronine bankininkyste, Pirkėjui suformuojamas mokėjimas pagal jo pageidaujamą

prekių/paslaugų užsakymą.

6.3 Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo nurodytą sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka

atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

6.4 Pardavėjas įsipareigoja vykdyti užsakymą tik nuo to momento, kai Pirkėjo už prekes/paslaugas pervedama suma yra

Pardavėjo sąskaitoje.

7. Prekių garantija bei kokybė

7.1 Pardavėjas neatsako jei dėl jūsų kompiuterio nustatymų bei monitoriaus raiškos, apšvietimo ar panašių sąlygų reali

prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo matomų nuotraukoje.

7.2 Elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiamas 24 mėn. teisinės garantijos terminas, per kurį pirkėjas

gali pareikšti reikalavimus dėl prekės trūkumų (privaloma pateikti rašytinį prašymą kartu su prekės įsigijimo dokumentu).

 

8. Prekių grąžinimas arba keitimas

8.1 Prekių trūkumai gali būti šalinami atskirai susitarus su Pardavėju.

8.2 Nekokybiškų prekių trūkumai šalinami vadovaujantis Civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

8.3 Jei Pirkėjas atsisako prekių pirkimo - pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.4. punktas, prekės grąžinamos į

Pirkėjo sąskaita per 14 dienų nuo to momento, kai Pirkėjas raštu informuoja Pardavėją apie pirkimo - pardavimo sutarties

atsisakymą.

8.4 Atsisakyti sutarties galite per 14 dienų nuo prekės gavimo/atsiėmimo dienos.

8.5 Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, tvarkingoje originalioje pakuotėje, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos

etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas taikomas ir tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė.

Sąlyga dėl pakuotės išvaizdos pakeitimo nėra taikoma, jei pažeisti pakuotę buvo būtina norint apžiūrėti prekę.

8.6 Grąžinama prekė turi būti pilnos komplektacijos.

8.7 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.8 Grąžindamas prekes Pirkėjas pristato savo lėšomis.

8.9 Pardavėjas grąžina tik už grąžinamą prekę sumokėtas lėšas, už siuntimo išlaidas lėšos nėra grąžinamos.

 

9. Atsakomybė už atliekamus veiksmus

9.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos ar pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą.

9.2 Jei Pirkėjas registracijos ar pirkimo formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už nekokybišką

paslaugos suteikimą ar kitus dėl netikslių duomenų pateikimo atsiradusius padarinius bei susiklosčiusias aplinkybes.

9.3 Pirkėjas pats atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis

paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį turi teisę

laikyti Pirkėju ir dėl to neatsako už galimus pažeidimus.

9.4 Jei Pirkėjas nesusipažino su pirkimo taisyklėmis - Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.

9.5 Pirkėjas visiškai atsako už padarytus veiksmus naudojantis elektronine parduotuve pukutis.com. Jei nustatomi

pažeidimai bei kitokie piktybiniai veiksmai siekiant pakenkti parduotuvei – informacija perduodama atitinkamoms

teisėsaugos institucijoms.

9.6 Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve pukutis.com, pažeidimą šalys atsako

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.8 Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo viešinti ar kitaip naudoti internetinėje parduotuvėje pukutis.com esančią

tekstinę, vaizdinę, grafinę ar kitokią medžiagą. Draudžiama naudoti pukutis.com esančias nuotraukas be Pardavėjo raštiško

sutikimo.

10 Baigiamoji dalis

10.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2 Visi nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 • Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
 • Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.   

Informacija apie internetinių ginčų sprendimus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas):

Europos Komisija duoda galimybę klientams išspręsti internetinius ginčus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas) ant vienos iš jų platformų. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) pasitarnauja kaip vieta, kurioje vartotojai gali bandyti pasiekti sprendimus, kylančius iš pirkimo internetu ir paslaugų teikimo sutarties, be teismo įsikišimo.